686265-51-0

1,8-Naphthyridin-2(1H)-one,3-(7-cyclohexyl-1,1-dioxido-2H-1,2,4-benzothiadiazin-3-yl)-4-hydroxy-1-(phenylmethyl)-, monosodium salt